Fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar 2023-2026 samþykkt

Á fundi sveitarstjórnar í dag, 14. desember 2022, var fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar 2023-2026 lög fram til síðari umræðu og samþykkt.

Rekstrarafkoma

Í áætluninni er gert ráð fyrir að rekstarniðurstaða A-hluta verði jákvæð um 18,7 m.kr. og rekstrarniðurstaða A- og B-hluta verði jákvæð um 8,4 m.kr.

Tekjur

Gert er ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu eða 14,52% og eru áætlaðar tekjur af útsvari 948 m.kr. á árinu 2023 sem er 8,2% hækkun á milli ára. Álagningarstofn fasteignaskatts í sveitarfélaginu hækkar á milli ára um 10,1% en álagningarprósentan er óbreytt. Álagningarprósenta fasteignaskatts verður 0,35% í A flokki, 1,32% í B flokki og 1,39% í C flokki. Tekjur sveitarfélagsins af fasteignaskatti eru áætlaðar 400 m.kr. sem er aukning um 42 m.kr. á milli ára eða 11,6%. Tekjur af lóðaleigu eru áætlaðar 57 m.kr. sem er 2 m.kr. hækkun á milli ára eða 4,4%.

Almenn framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til Þingeyjarsveitar eru áætluð 415 m.kr., sem er breyting um 7 m.kr. á milli ára. Að auki er gert ráð fyrir framlagi vegna sameiningar Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar sem nemur 116 m.kr.

Almennt er gert ráð fyrir að gjaldskrár hækki um 4,9% á milli ára sem er minni breyting heldur en verðlagsbreytingar en nokkrar gjaldskrár eru bundnar breytingum á byggingarvísitölu og neysluverðsvísitölu og munu taka breytingum til samræmis við þær. Nokkuð er þó um frávik frá þessu viðmiði vegna samræmingar gjaldskráa sem voru mismunandi í Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit fyrir sameiningu.

Gjöld

Gert er ráð fyrir að rekstrargjöld A og B hluta sveitarfélagsins hækki um 163 m.kr. frá fyrra ári og verði um 2,3 milljarðar króna.

Áætlaður rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði hækkar um 8 m.kr. Þegar miðað er við útkomuspá fyrir árið 2022 sem þýðir að framlegð lækkar úr 8,2% af tekjum 2022 í 7,9% árið 2023 og veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum lækkar úr 7,2% í 7,0% á milli ára.

Laun og launatengd gjöld eru eins og áður langstærsti kostnaðarliðurinn í rekstri sveitarfélagsins. Á árinu 2023 er gert ráð fyrir að um 58% af öllum tekjum sveitarfélagsins verði ráðstafað í laun og launatengd gjöld. Margir kjarasamningar eru lausir á árinu 2023 svo það ríkir töluverð óvissa um þróun launa á næsta ári. Í áætluninni fyrir árið 2023 er gert ráð fyrir 5,5% hækkun launakostnaðar.

Um 45,3% tekna sveitarfélagsins á árinu 2023 rennur til fræðslu- og uppeldismála og næst á eftir koma málaflokkarnir sameiginlegur kostnaður með 10%, menningarmál með 6% og félagsþjónusta með 6%.

Skuldir

Á yfirstandandi ári nemur lántaka 300 m.kr. Á árinu 2023 er gert ráð fyrir að lántaka verði heldur minni, eða 150 m.kr. Afborganir langtímalána árið 2023 eru áætlaðar 160 m.kr. Á árunum 2024 til 2026 er gert ráð fyrir lántöku að fjárhæð 570 m.kr. Skuldahlutfall sveitarfélagsins verður því um 80% næstu ár, sem er nokkru lægra en gert var ráð fyrir í aðdraganda sameiningar.

Fjárfestingar

Umtalsverð fjárfestingaþörf er fyrir hendi í sveitarfélaginu. Þar er helst að nefna viðhaldsframkvæmdir á skóla- og íþróttamannvirkjum. Á árinu 2023 er gert ráð fyrir að fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum nemi 315 m.kr. Stærstu einstöku fjárfestingarnar eru áframhaldandi framkvæmdir við göngu- og hjólastíg við Mývatn, 120 m.kr. og framlag Þingeyjarsveitar vegna uppbyggingar nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík sem er um 60 m.kr. Á árunum 2024 til 2026 er gert ráð fyrir fjárfestingar nemi samtals 622 m.kr. Einnig er gert ráð fyrir 33 m.kr. í stofnframlög til Leiguíbúða Þingeyjarsveitar til uppbyggingar á almennum íbúðum.

Breyting á reikningsskilareglum

Með breytingu sem gerð var á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga á árinu 2021, þurfa sveitarfélög nú að færa í samantekin reikningsskil sín, sem og fjárhagsáætlanir, hlutdeild sína í byggðasamlögum, sameignarfélögum, sameignarfyrirtækjum og öðrum félögum með ótakmarkaðri ábyrgð. Í tilviki Þingeyjarsveitar á þetta við um Dvalarheimili aldraðra sf. Hlutur sveitarfélagsins í áætlun Dvalarheimilis aldraðra sf. fyrir árin 2023 til 2026 um rekstur, efnahag og sjóðsstreymi hefur því verið færður í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins.