128. fundur

Fundargerð

Skipulags- og umhverfisnefnd

20.08.2020

128. fundur

haldinn Í Seiglu fimmtudaginn 20. ágúst kl. 10:00

Fundarmenn

Ásvaldur Ævar Þormóðsson
Einar Örn Kristjánsson
Nanna Þórhallsdóttir
Sigurlína Tryggvadóttir
Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson

Starfsmenn

Guðjón Vésteinsson 
Helga Sveinbjörnsdóttir

Fundargerð ritaði: Helga Sveinbjörnsdóttir

Dagskrá:

1.

Endurskoðun Aðalskipulags Þingeyjarsveitar 2010-2022 - 1903011

 

Tekin fyrir lýsing vegna endurskoðunar Aðalskipulags Þingeyjarsveitar 2010-2022.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur samþykkt að endurskoða aðalskipulag Þingeyjarsveitar. Í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er því gerð lýsingu á skipulagsverkefninu. Skipulagslýsingin er verklýsing endurskoðunarinnar. Í ­lýsingunni er meðal annars gerð grein fyrir ástæðum endurskoðunar aðalskipulags­áætlunarinnar, helstu áherslum, forsendum, fyrirliggjandi stefnu, samráði, tímaferli, umhverfismati áætlunar og gildistíma.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagslýsingin verði samþykkt með áorðnum breytingum í samræmi við umræður á fundinum og jafnframt verði skipulagsfulltrúa falið að kynna hana fyrir íbúum sveitarfélagsins, Skipulagsstofnun og öðrum hagsmunaaðilum líkt og 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kveður á um.

     

2.

Eyjardalsvirkjun - framkvæmdaleyfisumsókn - 2008013

 

Erindi dagsett 23.júlí 2020 frá Þorgeiri Birni Hlöðverssyni f.h. Eyjardalsvirkjunar ehf., kt. 681117-1560, Björgum, 641 Þingeyjarsveit, þar sem sótt er um framkvæmdaleyfi til Þingeyjarsveitar skv. 13.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og reglugerð nr 772/2012 um framkvæmdaleyfi vegna framkvæmda við Eyjardalsvirkjun í vestanverðum Bárðardal.

Sveitarstjórn samþykkti breytingu á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag vegna framkvæmdarinnar þann 4.júní 2019. Skipulagstillögurnar hafa báðar verið staðfestar af Skipulagsstofnun.

Sótt er um leyfi fyrir eftirtaldar framkvæmdir:
Lagningu á um 390m löngum og 3,5 - 4 m breiðum vegarslóða út af línuvegi Landsnets framhjá stíflusvæði yfir Eyjardalsá á vaði, að fyrirhuguðum grjótþröskuldi í Vesturá. Áður hefur verið gefið út leyfi fyrir framkvæmdum Landsnets á svæðinu.
Gerð um 60-70m langrar jarðvegsstíflu, steypt stífla kemur við enda hennar til austurs.
Gerð grjótþröskulds í Vesturá, skammt ofan þess að áin sameinast Eyjardalsá, ásamt ræsi og 70-80 m farvegi að inntakslóni virkjunar.
Lagningu á um 3.200 m langri aðrennslispípu, frá stíflu að stöðvarhúsi
Efnistöku á allt að 7000 m3 af efni úr samþykktum efnistökusvæðum skv. aðalskipulagi
Gerð á um 160 m frárennslisskurði frá stöðvarhúsi og út í farveg Eyjardalsár
Kaffiskúr tengdum framkvæmdum.


Meðfylgjandi umsókninni eru eftirtalin fylgigögn:
-Yfirlitsuppdrættir af framkvæmdasvæði
-Deiliskipulagsuppdráttur
-Deiliskipulagsgreinargerð
-Breyting á aðalskipulagi
-Greinargerð með tilkynningu til Skipulagsstofnunnar til ákvörðunar um matsskyldu.
-Niðurstaða Skipulagsstofnunnar, ,,Ákvörðun um matsskyldu", þess efnis að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
-,,Fornleifaskráning í landi Eyjardalsár vegna fyrirhugaðra virkjunarframkvæmda" skýrsla Bjarna F. Einarssonar 2018 (leiðr. er í landi Hlíðarenda)
-Vöktunaráætlun Eyjardalsvirkjunar
-Fiskistofa, leyfisveiting vegna framkvæmdar í/við Eyjardalsá.
-Umsögn fiskifræðings um áhrif virkjunar á fiskgegnd á Eyjardalsá.
-Umsögn veiðifélags Skjálfandafljóts.
-Uppdráttur sem sýnir staðsetningu fornleifa á svæðinu í tengslum við framkvæmdir.


Lýsing á framkvæmd:

Umsókn um framkvæmdaleyfi nær til áforma Eyjardalsvirkjunar ehf. um uppbyggingu nýrrar vatnsaflsvirkjunar í vestanverðum Bárðardal, í landi jarðanna Hlíðarenda og Eyjardalsár. Virkjunarsvæðið nær af láglendi við brekkurætur um 3.500 upp og suður Eyjardal.
Um er að ræða 700 kW vatnsaflsvirkjun, sem virkjar um 500 l/s rennsli með 187 m. fallhæð.
Framkvæmdin felur í sér byggingu á stíflu í Eyjardalsá, grjótþröskulds í Vesturá áður en hún sameinast Eyjardalsá ásamt ræsi og farvegi í inntakslón, lagningu um 3.200 m langrar aðennslispípu, byggingu stöðvarhúss, gerð frárennslisskurðar og lagningu vegarslóða. Áætluð efnisþörf er allt að 7.000 m3

Aðkoma og vegarslóðar
Gert er ráð fyrir lagningu vegarslóða af „línuvegi“ Landsnets, meðfram stíflustæði yfir Eyjardalsá á vaði og að grjótþröskuldi í Vesturá. Gert er ráð fyrir lágmarksjöfnun núverandi jarðvegsyfirborðs undir vegarslóða og að þunnt burðarlag verði keyrt út á lítið hreyft yfirborð, vegarslóði verður um 3,5 - 4 m breiður og um 390 m langur. Áætluð efnisþörf vegna vegagerðar er um 500 m3.

Stífla í Eyjardalsá
Steinsteypt stífla verður um 18 m löng, vísað er til væntanlegrar umsóknar um byggingarleyfi mannvirkisins. Um 60 - 70 m jarðvegsstífla kemur að enda steyptrar stíflu vestanmegin, áætluð efnisþörf allt að 1.500 m3. Á framkvæmdatíma verður ánni veitt framhjá stíflustæði, en að því loknu verður frá öllu gengið og ummerki þessa afmáð eins og frekast er kostur. Stofnun lóðar undir stíflustæði, er í ferli.

Grjótþröskuldur í Vesturá
Gerður verður grjótþröskuldur í Vesturá, skammt ofan þess að áin sameinast Eyjardalsá. Þröskuldur veitir vatni í ræsi og í 70 til 80 m langan farveg í inntakslón virkjunar. Mannvirki útfært þannig að að hámarki 300 l/s fari í gegn um ræsið, þ.a. að rennsli umfram það og í vorleysingum fer sinn hefðbundna farveg.

Aðrennslispípa
Frá stíflu verður lögð 3.200 m aðrennslispípa að stöðvarhúsi, pípan er að þvermáli 0,6 og 0,7 m. Pípan verður öll niðurgrafin og þannig gengið frá að ekki verði ummerki í landinu. Áætluð viðbótar efnisþörf vegna lagningar pípu allt að 5.000 m3, háð því hvernig vinnst úr uppgreftri lagnaleiðar. Eyjardalsvirkjun ehf. og landeigendur áforma að setja í farveg uppgræðsluverkefni á téðri lagnaleið og auka þannig gildi svæðisins.

Stöðvarhús
Stöðvarhús verður í brekkurótum í landi Hlíðarenda, skammt frá „línuvegi“ Landsnets, vísað er til væntanlegrar umsóknar um byggingarleyfi. Stofnun eignarlóðar undir stöðvarhús. er í ferli.

Frárennslisskurður
Grafinn verður um 160 m langur frárennslisskurður, aflíðandi frá stöðvarhúsi út í farveg Eyjardalsár, sjá uppdrætti. Áætlað er að nota efni úr uppgreftri við aðra þætti framkvæmdarinnar.

Efnistaka
Efnisþörf verður allt að 7.000 m3, áformað er að vinna efni úr uppgreftri og nýta eftir því sem kostur er. Áformað er að taka efni úr námum E-28 og E-48 sbr. aðalskipulag, þ.a. að hámarki 5.000 m3 úr námu E-48

 

Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til að við útgáfu framkvæmdaleyfis verði sett eftirfarandi skilyrði:

Öll mannvirki og framkvæmdir falli sem best að svipmóti lands.
Leitast skal við að ganga frá röskuðum svæðum jafnóðum og framkvæmdum lýkur og að öllum yfirborðsfrágangi verði lokið ekki síðar en tveimur árum eftir að framkvæmdir hefjast
Leitast skal við að nýta svarðlag sem tekið er upp við frágang
Ekki skal raska gróðursvæðum umfram brýna þörf.
Í samræmi við kröfur Minjastofnunnar að minjar verði merktar á framkvæmdatíma til að fyrirbyggja óþarfa rask. Einnig verði samráð við minjavörð norðurlands eystra verði við gerð frárennslisskurðar frá stöðvarhúsi, áður en garði við stöðvarhús verður raskað.
Vöktunaráætlun vegna framkvæmdarinnar verði samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.

Lagaskilyrði eru til útgáfu umsótts framkvæmdaleyfis, sbr. 13. og 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að umsókn Eyjardalsvirkjunar ehf. vegna Eyjardalsvirkjunar og tengdra framkvæmda verði samþykkt og jafnframt verði skipulagsfulltrúa falið að gefa út framkvæmdaleyfið í samræmi við fyrirliggjandi drög að framkvæmdaleyfi, reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og einnig 13. -16. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

     

3.

Þeistareykir - deiliskipulag - 2002013

 

Erindi varðandi gerð nýs deiliskipulags fyrir ferðaþjónustu á Þeistareykjum. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur lagt til að unnið verði deiliskipulag á Þeistareykjum með áherslu á stefnumörkun og framtíðaruppbyggingu svæðisins fyrir ferðamenn. Allar líkur eru á að umferð um svæðið muni aukast verulega á næstu árum með bættum samgöngum og nýjum vegi frá Húsavík til Mývatnssveitar. Deiliskipulagið mun ná yfir land Þeistareykja, sem er í eigu Þingeyjarsveitar. Innan þess er afmarkað deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar sem mun halda gildi sínu. Skipulagssvæðið er alls um 280 km². Deiliskipulagssvæði Þeistareykja-virkjunar er um 85,1 km². Norðurmörk Þeistareykjalands liggja að jörðum í Kelduhverfi. Mörkin miðast við Eyjólfshæð í austri til vesturs um norðurenda Rauðhóls yfir í Sæluhústóft við Sæluhúsmúla. Þaðan liggja vesturmörk um Höfuðreiðarmúla í Jónsnípu og suður Lambafjöll að Gustaskarði. Þá miðast stefna suðurmarka við línu frá norðurrótum Gæsafjalla í Eilífshnúk að Borgarvegg skammt norðan Éthóla. Austurmörk fylgja Borgarvegg og Bunguvegg til norðurs að Eyjólfshæð.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti skipulagslýsingu á á fundi sínum þann 20. febrúar s.l.
Skipulagslýsing var kynnt frá 15. júní 2020 til og með 9. júlí 2020 fyrir umsagnaraðilum, hagsmunaaðilum og almenningi þar sem þeim var gefinn kostur á að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem að gagni gætu komið við gerð deiliskipulagsins.
Athugasemdir/umsagnir bárust frá Minjastofnun, Landgræðslunni, Norðurþingi, Vegagerðinni, Skipulagsstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að koma innsendum athugasemdum/umsögnum ásamt viðbrögðum skipulags- og umhverfisnefndar í samræmi við umræður á fundinum á framfæri við skipulagsráðgjafa og tekið verði efnislega tillit til þeirra eins og kostur er við gerð deiliskipulagstillögunnar.

     

4.

Einbúavirkjun - 1908034

 

Tekið fyrir að nýju erindi frá Hilmari Ágústssyni f.h. Einbúavirkjunar ehf. dags. 19.11.2019, þar sem óskað er eftir breytingu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar vegna undirbúnings á fyrirhuguðum framkvæmdum við Einbúavirkjun í Bárðardal.
Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 30. janúar 2020 að gerð yrði skipulags- og matslýsing vegna breytingar á aðalskipulagi og gerð nýs deiliskipulags fyrir Einbúavirkjun.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti á fundi sínum þann 25. maí s.l. að kynna skipulagslýsingu vegna breytinga á aðalskipulagi og gerð deiliskipulags.
Skipulagslýsing var kynnt frá 15. júlí 2020 til og með 6. ágúst 2020 fyrir umsagnaraðilum, hagsmunaaðilum og almenningi þar sem þeim var gefinn kostur á að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem að gagni gætu komið við gerð deiliskipulagsins.
Athugasemdir/umsagnir bárust frá Minjastofnun, Landgræðslunni, Vegagerðinni, Skipulagsstofnun, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra, Skógræktinni, Umhverfisstofnun, Landsnet og Náttúrufræðistofnun Íslands.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að koma innsendum athugasemdum/umsögnum ásamt viðbrögðum skipulags- og umhverfisnefndar í samræmi við umræður á fundinum á framfæri við skipulagsráðgjafa og framkvæmdaraðila og tekið verði efnislega tillit til þeirra eins og kostur er við gerð breytingartillögu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar og deiliskipulagstillögunnar.

     

5.

Norðurþing - Skipulagslýsing vegna gerðar nýs deiliskipulags fyrir heilbrigðisstofnanir á Húsavík, Norðurþingi - 2008011

 

Tekið fyrir erindi frá Sigurdísi Sveinbjörnsdóttur dags. 10. ágúst 2020 f.h. Norðurþings þar sem óskað er eftir umsögn Þingeyjarsveitar skipulagslýsingu vegna gerðar nýs deiliskipulags fyrir heilbrigðisstofnanir á Húsavík. Helsta markmið deiliskipulagsins er að skilgreina byggingarskilmála fyrir nýtt hjúkrunarheimili sem staðsett verður fyrir ofan núverandi heilbrigðisstofnun og dvarlarheimilið Hvamm. Innan marka deiliskipulagsins er einnig gert ráð fyrir dvalarheimilinu Hvammi, heilsugæslunni og öðru húsnæði tengt heilbrigðisstarfsemi. Tillagan verður unnin með hliðsjón af vinningstillögu í hönnunarsamkeppni.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi skipulagslýsingu vegna gerðar nýs deiliskipulag fyrir heilbrigðisstofnanir á Húsavík í Norðurþingi.

     

6.

Lausn úr landbúnaðarnotum - Fjósatunga - 2008023

 

Tekið fyrir að nýju erindi dags. 18.júlí 2014 frá Helga Erni Eyþórssyni f.h. SS-Byggis ehf. þar sem óskað var eftir að öll jörðin Fjósatunga yrði tekin úr landbúnaðarnotum. Skipulags- og umhverfisnefnd Þingeyjarsveitar lagði til þann 28.ágúst 2014 að sveitarstjórn samþykkti erindið. Sveitarstjórn samþykkti erindið þann 4.september 2014.
Í uppfærðum gögnum hefur framkvæmdaaðili óskað eftir að taka úr landbúnaðarnotum það svæði sem sveitarstjórn hefur samþykkt deiliskipulag á.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkt verði að taka hluta jarðarinnar Fjósatungu úr landbúnaðarnotum í samræmi við gildandi aðalskipulag og fyrirliggjandi gögn.

     

7.

Hólabrekka - stöðuleyfi - 2008009

 

Tekið fyrir erindi dags. 14.8.2020 frá Valþóri Brynjarssyni og Valdísi Stefánsdóttur þar sem sótt er um stöðuleyfi til eins árs fyrir gám norðan við íbúðarhúsið Hólabrekku á Laugum.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi fyrir geymslugám til 12 mánaða. Umsækjandi skal tryggja eldvarnir og aðgang slökkviliðs. Nefndin felur byggingarfulltrúa að gefa út stöðuleyfið.

     

8.

Vatnsendi - landskipti - 2008008

 

Tekið fyrir erindi ódags. frá Helga Ingasyni og Jóni Ingasyni þar sem sótt er um landskipti þriggja lóða út úr L153469 Vatnsenda. Fylgiskjöl eru drög að mæliblaði, undirritað umsóknareyðublað F550 og veðbókarvottorð.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við landskiptin í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að þau verði samþykkt þegar fullgert mæliblað sem og staðfesting á landamerkjum liggja fyrir og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

     

Sigurlína tók ekki þátt í afgreiðslu málsins vegna vanhæfis.

9.

Arnarstaðir - landskipti - 2008010

 

Tekið fyrir erindi dags. 7.júlí 2020 frá Elínu Baldvinsdóttur þar sem sótt er um að skipta 19.970m2 lóð út úr Arnarstöðum L153475. Fylgiskjöl eru mæliblað, eyðublað F550 og veðbókarvottorð.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við landskiptin í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að þau verði samþykkt þegar staðfesting á landamerkjum liggur fyrir og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

     

Sigurlína tók ekki þátt í afgreiðslu málsins vegna vanhæfis.

10.

Arnarstaðir - landskipti - 2008019

 

Tekið fyrir erindi ódags. frá Sigurlínu Örnu Þorsteinsdóttur þar sem sótt er um að skipta 19.970m2 lóð út úr Arnarstöðum L153475. Fylgiskjöl eru mæliblað, eyðublað F550 og veðbókarvottorð.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við landskiptin í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að þau verði samþykkt og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

     

11.

Sandur 1 - landskipti - 2008012

 

Tekið fyrir erindi dags. 15.8.2020 frá Guðmundi Heiðrekssyni þar sem sótt er um að skipta Sandi 1 L153966 upp í Sand 1 og Sand 4 samkvæmt meðfylgjandi fylgiskjölum. Fylgiskjöl eru eyðublað F550 og bréf undirritað af öllum landeigendum sem lýsir erindinu.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við landskiptin í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að þau verði samþykkt og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

     

12.

Stekkjarbrot - landskipti - 1909019

 

Tekið fyrir erindi dags. 9.8.2020 frá Jenný Henriksen þar sem sótt er um að skipta 0,2ha lóð út úr Hvarfi L153498 og sameina það lóðinni Stekkjarbroti L229189.
Fylgiskjöl eru mæliblað með uppfærðri afmörkun Stekkjarbrots, eyðublað F550 og veðbókarvottorð.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við landskiptin og breytingu afmörkunar Stekkjarbrots í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að þau verði samþykkt og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

     

13.

Litluvellir - byggingarleyfi - 2008017

 

Tekið fyrir erindi dags 14.8.2020 þar sem sótt er um leyfi til byggingar viðbyggingar við íbúðarhúsið á Litluvöllum í Bárðardal. Viðbyggingin verður staðsett norðan við íbúðarhúsið þar sem áður stóð bygging. Áætlað er að gera undirstöður og flytja húsið á staðinn.
Einnig er sótt um stöðuleyfi fyrir húsið á jörðinni tímabundið þar til hægt er að koma húsinu fyrir á endanlegum stað.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd leggst ekki gegn fyrirhuguðum byggingaráformum. Ekkert deiliskipulag liggur fyrir á svæðinu. Mat nefndarinnar er að fyrirhuguð framkvæmd varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og framkvæmdaaðila og samþykkir skipulags- og umhverfisnefnd að fallið verði frá grenndarkynningu á byggingaráformunum skv. 3.mgr. 44.gr. í skipulagslögum nr.123/2010. Jafnframt felur skipulags- og umhverfisnefnd byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi þegar öll tilskilin gögn hafa borist.

Þar sem nefndin hefur samþykkt að falla frá grenndarkynningu byggingaráformanna skv. málsgrein hér að ofan gerir nefndin ekki athugasemdir við stöðuleyfið.
Skipulags- og umhverfisnefnd felur byggingarfulltrúa að gefa út stöðuleyfið til eins árs í samræmi við aðsend gögn.

     

14.

Fremstafell 2 land - byggingarleyfi skemmu - 2008018

 

Tekið fyrir erindi dags. 11.ágúst 2020 frá Þórði Þórarinssyni þar sem sótt er um byggingarleyfi fyrir skemmu áfasta íbúðarhúsi á lóðinni Fremstafell 2 land, L180090.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna fyrirhugaða viðbyggingu fyrir nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum eins og 2.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um.

     

15.

Vaðssetur - nafnabreyting - 2008014

 

Tekið fyrir erindi dags. 16.7.2020 frá Sigrúnu Vésteinsdóttur f.h. Vað ehf. þar sem sótt er um að lóðin Vaðssetur L226394 fái nafnið Vað.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við nafnabreytingu lóðarinnar í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að hún verði samþykkt og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð vegna hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

     

16.

Núpar lóð - nafnabreyting - 2008021

 

Tekið fyrir erindi dags. 17.8.2020 frá Sigrúnu Marinósdóttur þar sem sótt er um að lóðin Núpar lóð L198191 fái nafnið Núpar 1.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við nafnabreytingu lóðarinnar í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að hún verði samþykkt og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð vegna hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

     

17.

Hvoll lóð - nafnabreyting - 2008022

 

Tekið fyrir erindi dags. 17.8.2020 frá Bjarna Eyjólfssyni þar sem sótt er um að lóðin Hvoll lóð L206595 fái nafnið Hvoll 1.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við nafnabreytingu lóðarinnar í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að hún verði samþykkt og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð vegna hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

     

18.

Fundardagar skipulags- og umhverfisnefndar - 1906020

 

Fundardagar skipulags- og umhverfisnefndar veturinn 2020-2021 verði eftirfarandi:

17.september 2020
15.október 2020
12.nóvember 2020
10.desember 2020

21.janúar 2021
18.febrúar 2021
18.mars 2021
14.apríl 2021
12.maí 2021
16.júní 2021

19.ágúst 2021

     

19.

Skýrsla skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa - 1909022

     

 

Fundi slitið kl. 12:30.